नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

पुरातत्व विभाग

रामशाहपथ, काठमाडौँ, नेपाल

अपडेट :

भुक्तानिका लागी प्राप्त विल

क्र. सं.

विवरण

बजेट नं.

खर्च शिेर्षक

खरिद प्रक्रिया

प्यान नं.

भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था

बिल / निवेदन प्राप्त भएको मिति

रकम

कैफियत

अप्लोड समय

No Record are added.