Government of Nepal

Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation

Department of Archaeology

Ramshahpath, Kathmandu, Nepal

Sections

  1. प्रशासनिक शाखा
  2. आर्थिक प्रशासन शाखा
  3. विश्‍व सम्पदा शाखा
  4. स्मारक सम्पदा शाखा
  5. पुरात्व सम्पदा शाखा
  6. योजना तथा मुल्याङ्कन शाखा
  7. फोटोग्राफी शाखा
  8. क्युरीयो जाँचपास शाखा
  9. ईन्जिनियरिङ्ग शाखा